Kontakt

Optoton

ul. Sienkiewicza 4, 90-113 Łódź, Polska

info@4myeyes.eu

+48 42 630 66 25

Pn - Pt w  godz. 10.00 - 18.00

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Social Media

08 marca 2019

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma OPTOTON w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 4 - właściciel strony internetowej dostępnej pod adresami: www.optoton.pl ; www.optyk-zeiss.pl ; www.lens.pl ; 4myEyes.eu

- Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: lodz@optyk-zeiss.pl  lub na adres korespondencyjny: OPTOTON, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 4

- Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w sklepie lub serwisach internnetowych OPTOTON.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Optoton ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: • umożliwienia świadczenia usługi, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; • obsługi reklamacji; • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OPTOTON, którym jest: • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np.: • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru; • zapewnienie obsługi usług płatniczych; • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; • prowadzenie analiz statystycznych; • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

- Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą  z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:  imię, nazwisko, adres, e-mail, data urodzenia, telefon oraz (w przypadku firm) informacje o firmie i jej adresie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć  z Tobą umowy na świadczenie usług spersonalizowanych.  

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne.

- Jakie masz uprawnienia wobec OPTOTON w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Lens.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

- Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami  i nadużyciami.

- Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, • statystycznych i archiwizacyjnych, • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym OPTOTON zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

- Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

- Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże  nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać  na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez OPTOTON polega na przetwarzaniu Twoich danych (również  w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Wyraźna zgoda jest obowiązkowa w przypadku, gdy administrator danych osobowych przewiduje profilowanie i/lub transfer danych osoby poza obszar EOG. Co do samego przetwarzania danych osobowych, może ono obywać się również na innej podstawie prawnej przewidzianej w RODO.

 Zbieranie zgody nie będzie więc konieczne, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji jednego z celów wskazanych w rozporządzeniu. Będą to:

1.     1. Realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie na żądanie osoby, której dane dotyczą czynności niezbędnych do zawarcia umowy. Na przykład

nie ma konieczności zbierania zgody od osoby, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym w zakresie realizacji umowy sprzedaży, która została z tą osobą zawarta.

2.     2. Zrealizowanie ciążącego na administratorze obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Na przykład przetwarzanie danych pracownika w związku z zatrudnieniem.

3.     3. Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. Na przykład w sytuacjach kryzysowych – kataklizmów i katastrof, gdy przetwarzanie danych ma na celu ochronę życia i zdrowia osoby.

4.     4. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5.     5. Wykonanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Interesy te nie mogą jednak być nadrzędne wobec    interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dotyczą, w szczególności dziecka.

 

Administrator Twoich danych osobowych:
  1. pl
  2. en